Aktualne nagradne igre

NAGRADNA IGRA “Vsi na e-kolo”

Na Facebook in Instagram profilu noprintZ med 5. 4. 2022 in vključno 13. 4. 2022 sodelujte v nagradni igri »Vsi na e-kolo« in se potegujte za 1x vikend najem dveh električnih koles.

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »VSI NA E-KOLO «

1. ORGANIZATOR
Organizator nagradne igre »VSI NA E-KOLO« na Facebook in Instagram strani NOPRINTZ je Fin4Green d.o.o. Zeleni biser 6, 6230 Postojna. (v nadaljevanju organizator).

2. NAMEN
Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke noprintZ, izvajanje trženjskega komuniciranja na področju Republike Slovenije.

3. SODELUJOČI
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Facebook ali Instagram, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• so državljani RS in imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter so pridobili davčno številko,
• so starejši od 18 let oz. so mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let, ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradni igri sodelujočo mladoletno osebo zastopati,
• niso pravne osebe in
• niso zaposleni oziroma njihovi družinski člani niso zaposleni v podjetju Fin4Green d.o.o..
Sodelovanje je brezplačno.

4. NAČIN SODELOVANJA
V nagradni igri sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki bodo v času od:
med 5. 4. 2022 in vključno 13. 4. 2022 ustrezno upoštevali 6. člen pravil in pogojev nagradne igre »Vsi na e-kolo«.

5. NAGRADNI SKLAD
Med vsemi sodelujočimi bo organizator naključno izžrebal nagrajence, ki bodo prejeli:
• 1x vikend najem dveh električnih koles znamke Malaguti Brenta ali Malaguti Carezza. E-kolesi lahko nagrajenec prevzame v enem od Elpecovih specializiranih centrov in sicer že v petek, nazaj pa jih pripelje nato v ponedeljek dopoldan.
Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade.

6. POTEK NAGRADNE IGRE
Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči:
• pod posamezno Facebook ali Instagram objavo »Vsi na e-kolo« pravilno odgovoriti na vprašanje, ki je zapisano v objavi.

7. IZBOR NAGRAJENCEV
Med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bo organizator v treh (3) delovnih dneh od dneva zaključka nagradne igre naključno izžrebal nagrajenca, ki bo prejel vikend najem e-koles (zapisano v 5. točki).

Zapisnik nagradne igre in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo izpisan in podpisan v enem izvodu ter shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta.
Žreb ne bo javen in bo izveden v prostorih organizatorja. Zapisnik nagradne igre in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo izpisan in podpisan v enem izvodu ter shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta.

8. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
Organizator nagradne igre bo nagrajence objavil pod Facebook in Instagram objavo in jih pozval, da se najkasneje v treh delovnih dneh od obvestila odzovejo, najkasneje v 8 dneh od žrebanja pa posredujejo vse potrebne osebne podatke (svoje ime, priimek in e-mail) na elektronski naslov info@noprintz.si. Če se na sporočilo nagrajenec ne odzove, se nagrada ne podeli.

9. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE
Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.
Organizator bo od vseh nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli.
V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorju sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krije organizator.

10. UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator (tj. upravljavec osebnih podatkov) zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, elektronski naslov in domači naslov, in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev, ter za interne namene.
Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke sodelujočega varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradne igre in za čas enega leta, ki ga določa informacijski pooblaščenec.
Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni podatki, navedeni v členu 8, ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena.
Sodelujoči v nagradni igri imajo v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov pravico zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave le-teh za zgoraj navedene namene. Svojo zahtevo lahko pošljejo na elektronski naslov: info@noprintz.si.

11. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
• nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Facebook in Instagrama,
• vsakršne posledice, ki bi jih prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji,
• organizatorji ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade.
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko Facebook in Instagram strani noprintZ in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

12. SPLOŠNE DOLOČBE
Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Sodelujoči soglašajo s pravili in pogoji nagradne igre, kar potrdijo s podanim komentarjem pod Facebook in Instagram objavo o nagradni igri, ki je v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri, navedenimi v 6. členu.
Nagradna igra ni v nobeni povezavi s podjetjem Facebook in Instagram, niti ni na nikakršen način s strani teh dveh podjetij sponzorirana, podpirana ali organizirana. Odgovoren za nagradno igro kot tudi za njeno tolmačenje je izključno njen organizator.
Pravila o sodelovanju so na voljo od 5. 4. 2022 na Facebook in Instagram strani https://www.instagram.com/noprintz/, po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja. Povezava do pravil bo objavljena tudi v opisu posamezne objave organizatorja.
V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z več različnimi Facebook ali Instagram profili, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izključiti.
Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje omrežja Facebook in Instagram in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

Fin4Green d.o.o., Zeleni biser 6, 6230 Postojna si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih. Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na https://www.instagram.com/noprintz/

13. REŠEVANJE SPOROV
Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja:
e-pošta: info@noprintz.si

Postojna, 5. 4. 2022

NAGRADNI NATEČAJ “Otroci skupaj z noprintZ za Dan Zemlje”

Na Facebook strani noprintZ med 22. 4. 2021 in vključno 6.5. 2021 sodelujte v nagradnemu natečaju »Otroci skupaj z noprintZ za Dan Zemlje« in se potegujte za darilne bone trgovin Mana v vrednosti 40 €. Nagrado podeljuje podjetje Fin4Green d.o.o..

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNEGA NATEČAJA »Otroci skupaj z noprintZ za Dan Zemlje«


1. ORGANIZATOR
Organizator nagradnega natečaja »Otroci skupaj z noprintZ za Dan Zemlje« na Facebook strani noprintZ je Fin4Green d.o.o., Zeleni biser 6, 6230 Postojna (v nadaljevanju organizator).

2. NAMEN
Namen nagradnega natečaja je promocija trajnostnega načina življenja in blagovne znamke noprintZ ter izvajanje trženjskega komuniciranja na področju Republike Slovenije.
Cilj nagradnega natečaja je izdelava reklamnega materiala, ki bo opremljen z logotipom blagovne znamke noprintZ in z otroško risbo na temo okoljevarstva, trajnosti, ohranjanja gozdov in drugih naravnih virov ter sorodnih tem. Za slednje bodo uporabljeni 3 motivi, treh različnih avtorjev starih največ 12 let, ki bodo izbrani na dotičnemu natečaju.
Za reklamni material se smatrajo majice, na katere se bodo natisnili omenjeni izbrani motivi, v prihodnje pa je predvidena uporaba teh motivov tudi na drugih promocijskih materialih.

3. SODELUJOČI
V nagradnemu natečaju lahko sodelujejo vsi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• so državljani RS in imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter so pridobili davčno številko,
• so stari največ 12 let in jih zastopa oseba, ki je uporabnik družbenega omrežja Facebook in je starejša od 18 let in ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradnemu natečaju sodelujočo mladoletno osebo zastopati,
• niso pravne osebe in
• niso zaposleni oziroma njihovi družinski člani niso zaposleni v podjetju Fin4Green d.o.o. ali podjetju Metro d.d..
Sodelovanje je brezplačno.

4. NAČIN SODELOVANJA
V nagradnemu natečaju sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki bodo v času:
med 22.4. 2021 in vključno 6.5. 2021 ustrezno upoštevali 6. člen pravil in pogojev Facebook nagradnega natečaja »Otroci skupaj z noprintZ za Dan Zemlje«.

5. NAGRADNI SKLAD
Med vsemi prejetimi deli bo interna komisija, ki jo bodo sestavljale 3 osebe iz podjetja Fin4Green d.o.o., ki so zadolžene za marketing, izbrale 3 nagrajence, ki bodo prejeli:
• darilni bon trgovin Mana v vrednosti 40 €.
Nagrade niso prenosljive in jih ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade.

6. POTEK NAGRADNEGA NATEČAJA
Za sodelovanje v nagradnemu natečaju mora sodelujoči:
• v komentarju pod Facebook objavo oddati fotografijo, kjer je dobro vidna otroška risba na temo okoljevarstva, ohranjanja dreves in drugih naravnih virov, narave in sorodnih trajnostnih tem
• v komentar dodati ime in starost avtorja
• slediti @noprintZ profilu

7. IZBIRA NAGRAJENIH AVTORJEV IN NJIHOVIH DEL
Med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v nagradnemu natečaju, bo interna komisija v sedmih (7) delovnih dneh od dneva zaključka Facebook nagradnega natečaja izbrala 3 nagrajence, katerih dela bodo po njeni oceni najbolj ustrezna za uporabo pri izdelavi noprintZ reklamnega materiala.
Komisija svojega dela ne bo opravila javno, temveč bo izbor izveden v prostorih organizatorja. Zapisnik nagradnega natečaja in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo izpisan in podpisan v enem izvodu ter shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta.

8. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
Organizator nagradnega natečaja bo nagrajence oziroma njihove skrbnike objavil v Facebook objavi in jih pozval, da se najkasneje v treh delovnih dneh od dneva obvestila odzovejo, najkasneje v 8-ih dneh pa posredujejo na elektronski naslov info@noprintz.si kakovostno fotografijo ali sken dela, ime in starost avtorja ter vse potrebne osebne podatke (avtorjevo ime, priimek in domači naslov ter EMŠO in davčno številko). Če se na sporočilo nagrajenec ne odzove, se nagrada ne podeli.
Za kakovostno fotografijo se smatra datoteka tipa .jpg, .tiff ali .png velikosti vsaj 3MB. O ustreznosti prejetega materiala bodo posamezni pošiljatelji obveščeni in v primeru, da poslano ne bo ustrezalo kriterijem, ponovno naprošeni za ustrezen material.


9. POSEG V AVTORSKO DELO
Avtor in njegov starš oziroma skrbnik dovoljuje manjše posege v avtorsko delo v namen prilagoditev potrebam tiska.
Za poseg se predvsem smatra korekcija barv in odstranitev morebitnega rumenkastega ozadja poslanih del, sprememba intenzitete barv in podobnih manjših popravkov, ki ne vplivajo na strukturo avtorskega dela in ki zagotavljajo kakovost končnega produkta.


10. PRAVICA DO UPORABE AVTORSKEGA DELA
S sodelovanjem na nagradnem natečaju se sodelujoči starš oziroma skrbnik otroka strinja, da lahko organizator avtorsko delo in posamezne elemente avtorskega dela uporablja vsebinsko, prostorsko in časovno neomejeno za vse svoje poslovne in druge potrebe ter za vse potrebe z organizatorjem povezanih oseb v Sloveniji in tujini.
Pravice uporabe avtorskega dela vključujejo (niso pa omejene na): pravice reprodukcije (vključno z digitalno obliko reprodukcije), distribucije in predelave, dajanja v najem, javnega prikazovanja, dajanja na voljo javnosti, uporabe v tiskanih in avdiovizualnih sporočilih, prikazovanja na internetu, vključitev v oglasna sporočila ter v druge medije in orodja.
Starš oziroma skrbnik avtorja soglaša, da lahko organizator avtorsko delo shranjuje ter uporablja tudi v elektronski obliki.
Vsa prevzeta dela nagrajencev so trajna last organizatorja.

11. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE
Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.
Organizator bo od vseh nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli.
V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorju sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krije organizator.

12. UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
S sodelovanjem v nagradnemu natečaju sodelujoči dovoljuje, da organizator (tj. upravljavec osebnih podatkov) zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, elektronski naslov in domači naslov, in sicer za namene izvedbe nagradnega natečaja oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev, ter za interne namene.
Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke sodelujočega varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradnega natečaja in za čas enega leta, ki ga določa informacijski pooblaščenec.
Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni podatki, navedeni v členu 8, ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradnemu natečaju ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena.
Sodelujoči v nagradnemu natečaju imajo v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov pravico zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave le-teh za zgoraj navedene namene. Svojo zahtevo lahko pošljejo na elektronski naslov: info@noprintz.si.


13. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
• nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Facebooka,
• kakršnekoli posledice, ki bi jih prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji,
• organizatorji ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade.
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnemu natečaju.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko le-ta odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti sodelujoče preko Facebook strani noprintZ in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

14. SPLOŠNE DOLOČBE
Nagradni natečaj poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Sodelujoči soglašajo s pravili in pogoji nagradnega natečaja, kar potrdijo s podanim komentarjem pod Facebook objavo o nagradnemu natečaju, ki je v skladu s pogoji sodelovanja v nagradnemu natečaju, navedenimi v 6. členu.
Nagradni natečaj ni v nobeni povezavi s podjetjem Facebook, niti ni na nikakršen način s strani podjetja Facebook sponzoriran, podpiran ali organiziran. Odgovoren za nagradno igro kot tudi za njeno tolmačenje je izključno njen organizator.


Pravila o sodelovanju so na voljo od 22.4.2021 na spletni strani Fin4Green po zaključku nagradnega natečaja pa na sedežu organizatorja. Povezava do pravil bo objavljena tudi v komentarju posamezne Facebook objave organizatorja.


V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradnemu natečaju z več različnimi Facebook profili, jo ima organizator pravico iz nagradnega natečaja nemudoma izključiti.
Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradni natečaj, ga onesposobilo, mu škodovalo ali omogočilo njegovo zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradnemu natečaju.
Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno nedelovanje omrežja Facebook in posledično nedelovanja spletne storitve, ki bi bila posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.


Fin4Green d.o.o., Zeleni biser 6, 6230 Postojna si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih. Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani Fin4Green, obvestilo o spremembi pa pustil v komentarju na objavi nagradnega natečaja.

15. REŠEVANJE SPOROV
Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja:
e-pošta: info@noprintz.si

Postojna, 22.4.2021

Na Instagram strani noprintZ med 25. 1. 2021 in vključno 4.2. 2021 sodelujte v nagradni igri »Kalia podarja monstero na Instagramu« in se potegujte za 1x rožo monstero. Nagrado podeljuje podjetje Semenarna Ljubljana, v sodelovanju s podjetjem Fin4Green. 

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »KALIA PODARJA MONSTERO NA INSTAGRAMU« 

1. ORGANIZATOR 

Organizator nagradne igre »Kalia podarja monstero na Instagramu« na Instagram strani noprintZ je Fin4Green d.o.o., Zeleni biser 6, 6230 Postojna (v nadaljevanju organizator). 

2. NAMEN 

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke noprintZ in blagovne znamke Kalia vrtni center – Semenarne Ljubljana, izvajanje trženjskega komuniciranja na področju Republike Slovenije.

 3. SODELUJOČI 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Instagram, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

• so državljani RS in imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter so pridobili davčno številko,
• so starejši od 18 let oz. so mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let, ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradni igri sodelujočo mladoletno osebo zastopati, 

• niso pravne osebe in 

• niso zaposleni oziroma njihovi družinski člani niso zaposleni v podjetju Fin4Green d.o.o. ali podjetju Semenarna Ljubljana d.o.o. Sodelovanje je brezplačno. 

4. NAČIN SODELOVANJA 

V nagradni igri sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki bodo v času: med 25. 1. 2021 in vključno 4. 2. 2021 ustrezno upoštevali 6. člen pravil in pogojev Instagram nagradne igre »Kalia podarja monstero na Instagramu«. 

5. NAGRADNI SKLAD 

Med vsemi sodelujočimi bo organizator naključno izžrebal 1 nagrajenca, ki bo prejel: 

• rožo monstero, nagrado pa bo prevzel v izbranem vrtnem centru Kalia – po dogovoru. 

Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. 

6. POTEK NAGRADNE IGRE 

Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči: 

• oddati komentar (z odgovorom na vprašanje v objavi) pod Instagram objavo s komunikacijo o nagradni igri,
• pod Instagram objavo označiti vsaj enega prijatelja, 

• slediti @noprintz profilu, 

• slediti @semenarna_ljubljana profilu. 

7. IZBOR NAGRAJENCEV 

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bo organizator v treh (3) delovnih dneh od dneva zaključka Instagram nagradne igre naključno izžrebal nagrajenca, ki bo sporočil lokacijo prodajnega centra Kalia – Semenarna Ljubljana, kjer bo prevzel rožo monstero. 

Zapisnik nagradne igre in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo izpisan in podpisan v enem izvodu ter shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Žreb ne bo javen in bo izveden v prostorih organizatorja. Zapisnik nagradne igre in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo izpisan in podpisan v enem izvodu ter shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta. 

8. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV 

Organizator nagradne igre bo nagrajence objavil pod Instagram objavo in jih pozval, da se najkasneje v treh delovnih dneh od obvestila odzovejo, najkasneje v 8 dneh od žrebanja pa posredujejo vse potrebne osebne podatke (svoje ime, priimek in domači naslov) na elektronski naslov info@noprintz.si. Če se na sporočilo nagrajenec ne odzove, se nagrada ne podeli. 

9. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo od vseh nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorju sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krije organizator. 

10. UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator (tj. upravljavec osebnih podatkov) zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, elektronski naslov in domači naslov, in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev, ter za interne namene. 

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke sodelujočega varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradne igre in za čas enega leta, ki ga določa informacijski pooblaščenec. 

Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni podatki, navedeni v členu 8, ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena. 

Sodelujoči v nagradni igri imajo v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov pravico zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave le-teh za zgoraj navedene namene. Svojo zahtevo lahko pošljejo na elektronski naslov: info@noprintz.si.

11. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

• nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Instagrama, 

• vsakršne posledice, ki bi jih prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji, 

• organizatorji ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade. 

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri. V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko Instagram strani noprintZ in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. 

12. SPLOŠNE DOLOČBE 

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Sodelujoči soglašajo s pravili in pogoji nagradne igre, kar potrdijo s podanim komentarjem pod Instagram objavo o nagradni igri, ki je v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri, navedenimi v 6. členu. Nagradna igra ni v nobeni povezavi s podjetjem Instagram, niti ni na nikakršen način s strani podjetja Instagram sponzorirana, podpirana ali organizirana. Odgovoren za nagradno igro kot tudi za njeno tolmačenje je izključno njen organizator.

Pravila o sodelovanju so na voljo od 25.1.2021 na spletni strani  po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja. Povezava do pravil bo objavljena tudi v komentarju posamezne Instagram objave organizatorja. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z več različnimi Instagram profili, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izključiti. Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri. 

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje omrežja Instagram in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve. 

Fin4Green d.o.o., Zeleni biser 6, 6230 Postojna si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih.

Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani noprintz (https://www.noprintz.si/documents/…), obvestilo o spremembi pa pustil v komentarju na objavi nagradne igre. 

13. REŠEVANJE SPOROV 

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.
V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja: 

e-pošta: info@noprintz.si 

Postojna, 25.1.2021

Na Instagram strani noprintZ med 24. 11. 2020 in vključno 5.12. 2020 sodelujte v nagradni igri »Zisha podarja čaje in šatuljice na Instagramu« in se potegujte za 5x čaj in 5x šatuljica po navedem izboru v sami objavi. Nagrado podeljuje podjetje Zisha. 

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »ZISHA PODARJA ČAJE IN ŠATULJICE NA INSTAGRAMU« 

1. ORGANIZATOR 

Organizator nagradne igre »Zisha podarja čaje in šatuljice na Instagramu« na Instagram strani NOPRINTZ je Fin4Green d.o.o. Zeleni biser 6, 6230 Postojna. (v nadaljevanju organizator). 

2. NAMEN 

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke noprintZ in blagovne znamke Zisha, izvajanje trženjskega komuniciranja na področju Republike Slovenije. 

3. SODELUJOČI 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Instagram, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: • so državljani RS in imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter so pridobili davčno številko, • so starejši od 18 let oz. so mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let, ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradni igri sodelujočo mladoletno osebo zastopati, • niso pravne osebe in • niso zaposleni oziroma njihovi družinski člani niso zaposleni v podjetju Fin4Green d.o.o.. Sodelovanje je brezplačno.

4. NAČIN SODELOVANJA 

V nagradni igri sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki bodo v času od: med 24. 11. 2020 in vključno 5. 12. 2020 ustrezno upoštevali 6. člen pravil in pogojev Instagram nagradne igre »Zisha podarja čaje in šatuljice na Instagramu«. 

5. NAGRADNI SKLAD 

Med vsemi sodelujočimi bo organizator naključno izžrebal 5 nagrajencev, ki bodo prejeli: 

• 1x šatuljico napolnjeno s 1x čajem po izbiri (seznam izbora je v sami objavi nagradne igre). 

Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. 

6. POTEK NAGRADNE IGRE 

Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči: 

• srčkati Instagram objavo s komunikacijo o nagradni igri, 

• dodati črko šatulje (A,B,C,D,E) z imenom izbranega čaja, • pod Instagram objavo označiti vsaj enega prijatelja, 

• slediti @noprintz profilu. 

7. IZBOR NAGRAJENCEV 

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bo organizator v treh (3) delovnih dneh od dneva zaključka Instagram nagradne igre naključno izžrebal nagrajenca, ki bo prejel šatuljice s čajem na domač naslov. Zapisnik nagradne igre in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo izpisan in podpisan v enem izvodu ter shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Žreb ne bo javen in bo izveden v prostorih organizatorja. Zapisnik nagradne igre in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo izpisan in podpisan v enem izvodu ter shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta.

8. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV 

Organizator nagradne igre bo nagrajence objavil pod Instagram objavo in jih pozval, da se najkasneje v treh delovnih dneh od obvestila odzovejo, najkasneje v 8 dneh od žrebanja pa posredujejo vse potrebne osebne podatke (svoje ime, priimek in domači naslov) na elektronski naslov info@noprintz.si. Če se na sporočilo nagrajenec ne odzove, se nagrada ne podeli. 

9. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE 

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo od vseh nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorju sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krije organizator. 

10. UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator (tj. upravljavec osebnih podatkov) zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, elektronski naslov in domači naslov, in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev, ter za interne namene. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke sodelujočega varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradne igre in za čas enega leta, ki ga določa informacijski pooblaščenec. Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni podatki, navedeni v členu 8, ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena. Sodelujoči v nagradni igri imajo v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov pravico zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave le-teh za zgoraj
navedene namene. Svojo zahtevo lahko pošljejo na elektronski naslov: info@noprintz.si. 

11. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

• nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Instagrama, 

• vsakršne posledice, ki bi jih prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji, 

• organizatorji ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade. 

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri. V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko Instagram strani noprintz in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. 

12. SPLOŠNE DOLOČBE 

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Sodelujoči soglašajo s pravili in pogoji nagradne igre, kar potrdijo s podanim komentarjem pod Instagram objavo o nagradni igri, ki je v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri, navedenimi v 6. členu. Nagradna igra ni v nobeni povezavi s podjetjem Instagram, niti ni na nikakršen način s strani podjetja Instagram sponzorirana, podpirana ali organizirana. Odgovoren za nagradno igro kot tudi za njeno tolmačenje je izključno njen organizator. Pravila o sodelovanju so na voljo od 24.11.2020 na Instagram strani, po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja. Povezava do pravil bo objavljena tudi v komentarju posamezne Instagram objave organizatorja. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z več različnimi Instagram profili, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izključiti.


Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje omrežja Instagram in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve. 

Fin4Green d.o.o., Zeleni biser 6, 6230 Postojna si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih. Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na https://www.instagram.com/noprintz/ 

13. REŠEVANJE SPOROV 

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani. 

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja: 

e-pošta: info@noprintz.si 

Postojna, 24.11.2020

Na Facebook strani noprintZ lahko med 18. 11. 2020 in vključno 25. 11. 2020 sodelujte v nagradni igri »noprintZ in Kalček vrečka« in se potegujte za nagrade. 

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »noprintZ in Kalček vrečka« 

1. ORGANIZATOR 

Organizator nagradne igre »noprintZ in Kalček vrečka« na Facebook strani noprintZ je Fin4Green d.o.o., Zeleni biser 6, 6230 Postojna (v nadaljevanju organizator). 

2. SODELUJOČI 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: • so državljani RS in imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter so pridobili davčno številko, • so starejši od 18 let oz. so mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let, ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradni igri sodelujočo mladoletno osebo zastopati, • niso pravne osebe in • niso zaposleni oziroma njihovi družinski člani niso zaposleni v podjetju Fin4Green d.o.o., Zeleni biser 6, 6230 Postojna. Sodelovanje je brezplačno. 

3. NAČIN SODELOVANJA 

V nagradni igri sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki bodo v času od 18. 11. 2020 in 25. 11. 2020 ustrezno upoštevali 5. člen pravil in pogojev Facebook nagradne igre »noprintZ in Kalček vrečka«. 

4. NAGRADNI SKLAD 

Med vsemi sodelujočimi bo organizator naključno izžrebal 3 nagrajence, ki bodo prejeli bombažno potiskano nakupovalno vrečko noprintZ in Kalček na dom. 

5. POTEK NAGRADNE IGRE 

Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči: · pod posamezno Facebook objavo »noprintZ in Kalček vrečka« podati odgovor na vprašanje, ki je zapisano v objavi. 

6. IZBOR NAGRAJENCEV 

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bo organizator v treh (3) delovnih dneh od dneva zaključka posamezne Facebook nagradne igre naključno izžrebal dva (2) nagrajenca. Zapisnik nagradne igre in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo izpisan in podpisan v enem izvodu ter shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Žreb ne bo javen in bo izveden v prostorih organizatorja. Zapisnik nagradne igre in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo izpisan in podpisan v enem izvodu ter shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta. 

7. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV 

Organizator nagradne igre bo nagrajence objavil pod posamezno Facebook objavo in jih pozval, da se najkasneje v treh delovnih dneh od obvestila odzovejo, najkasneje v 8 dneh od žrebanja pa posredujejo vse potrebne osebne podatke (svoje ime, priimek in domači naslov) na elektronski naslov info@noprintz.si. Če se na sporočilo nagrajenec ne odzove, se nagrada ne podeli. 

8. UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator (tj. upravljavec osebnih podatkov) zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, elektronski naslov in domači naslov, in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev, ter za interne namene. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke sodelujočega varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradne igre in za čas enega leta, ki ga določa informacijski pooblaščenec. Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni podatki, navedeni v členu 7, ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena. Sodelujoči v nagradni igri imajo v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov pravico zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave le-teh za zgoraj navedene namene. Svojo zahtevo lahko pošljejo na elektronski naslov: info@noprintz.si. 

9. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

• nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Facebooka, 

• vsakršne posledice, ki bi jih prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji. 

• vsakršno škodo, ki bi jo nagrajenec utrpel ob koriščenju nagrade. 

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri. 

10. SPLOŠNE DOLOČBE 

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Sodelujoči soglašajo s pravili in pogoji nagradne igre, kar potrdijo s podanim komentarjem pod posamezno Facebook objavo »noprintZ in Kalček vrečka«, ki je v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri, navedenimi v 5. členu. Nagradna igra ni v nobeni povezavi s podjetjem Facebook, niti ni na nikakršen način s strani podjetja Facebook sponzorirana, podpirana ali organizirana. Odgovoren za nagradno igro kot tudi za njeno tolmačenje je izključno njen organizator. Pravila o sodelovanju so na voljo od 18. 11. 2020 na naši spletni strani s povezavo do njih v Facebook objavi nagradne igre, po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z več različnimi Facebook profili, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izključiti.

 Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri. 

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje omrežja Facebook in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih. Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavila na Facebook strani . 

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja: 

e-pošta: info@noprintz.si 

Postojna, 18. 11. 2020

Na Facebook strani noprintZ lahko med 8. 10. 2020 in 18. 10. 2020 sodelujete v nagradni igri »Z noprintZ v Simple« in se potegujete za nagrade.

 

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »Z noprintZ v Simple«

 

1. ORGANIZATOR

 

Organizator nagradne igre »Z noprintZ v Simple« na Facebook strani noprintZ je Fin4Green d.o.o., Zeleni biser 6, 6230 Postojna (v nadaljevanju organizator).

 

2. SODELUJOČI

 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

· so državljani RS in imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter so pridobili davčno številko,

 

· so starejši od 18 let oz. so mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let, ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradni igri sodelujočo mladoletno osebo zastopati,

 

· niso pravne osebe in

 

· niso zaposleni oziroma njihovi družinski člani niso zaposleni v podjetju Fin4Green d.o.o., Zeleni biser 6, 6230 Postojna.

 

Sodelovanje je brezplačno.

 

3. NAČIN SODELOVANJA

 

V nagradni igri sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki bodo v času od 8. 10. 2020 in 18. 10. 2020 ustrezno upoštevali 5. člen pravil in pogojev Facebook nagradne igre »Z noprintZ v Simple«.

 

4. NAGRADNI SKLAD

 

Med vsemi sodelujočimi bo organizator naključno izžrebal 2 nagrajenca, ki bosta prejela 1x darilni bon za Fen frizuro v frizerskem salonu Simple.

 

5. POTEK NAGRADNE IGRE

 

Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči:

 

· pod posamezno Facebook objavo »Z noprintZ v Simple« pravilno odgovoriti na vprašanje, ki je zapisano v objavi,

 

6. IZBOR NAGRAJENCEV

 

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bo organizator v treh (3) delovnih dneh od dneva zaključka posamezne Facebook nagradne igre naključno izžrebal dva (2) nagrajenca.

 

Zapisnik nagradne igre in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo izpisan in podpisan v enem izvodu ter shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta.

 

Žreb ne bo javen in bo izveden v prostorih organizatorja. Zapisnik nagradne igre in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo izpisan in podpisan v enem izvodu ter shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta.

 

7. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

 

Organizator nagradne igre bo nagrajence objavil pod posamezno Facebook objavo in jih pozval, da se najkasneje v treh delovnih dneh od obvestila odzovejo, najkasneje v 8 dneh od žrebanja pa posredujejo vse potrebne osebne podatke (svoje ime, priimek in domači naslov) na elektronski naslov info@noprintz.si. Če se na sporočilo nagrajenec ne odzove, se nagrada ne podeli.

 

8. UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator (tj. upravljavec osebnih podatkov) zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, elektronski naslov in domači naslov, in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev, ter za interne namene.

 

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke sodelujočega varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradne igre in za čas enega leta, ki ga določa informacijski pooblaščenec.

 

Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni podatki, navedeni v členu 7, ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena.

 

Sodelujoči v nagradni igri imajo v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov pravico zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave le-teh za zgoraj navedene namene. Svojo zahtevo lahko pošljejo na elektronski naslov: info@noprintz.si.

 

9. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 

· nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Facebooka,

 

· vsakršne posledice, ki bi jih prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji.

 

· vsakršno škodo, ki bi jo nagrajenec utrpel ob koriščenju nagrade.

 

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 

10. SPLOŠNE DOLOČBE

 

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Sodelujoči soglašajo s pravili in pogoji nagradne igre, kar potrdijo s podanim komentarjem pod posamezno Facebook objavo »Z noprintZ v Simple«, ki je v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri, navedenimi v 5. členu.

 

Nagradna igra ni v nobeni povezavi s podjetjem Facebook, niti ni na nikakršen način s strani podjetja Facebook sponzorirana, podpirana ali organizirana. Odgovoren za nagradno igro kot tudi za njeno tolmačenje je izključno njen organizator.

 

Pravila o sodelovanju so na voljo od 8. 10. 2020 na Facebook strani , po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja. Povezava do pravil bo objavljena tudi v komentarju posamezne Facebook objave.

 

V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z več različnimi Facebook profili, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izključiti.

 

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri.

 

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje omrežja Facebook in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

 

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih. Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavila na Facebook strani .

 

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja:

e-pošta: info@noprintz.si

 

Postojna, 8. 10. 2020

SPLOŠNE DOLOČBE NAGRADNE IGRE TESTIRAJ APLIKACIJO NOPRINTZ

1. člen

(1) Organizator nagradne igre »Testiraj aplikacijo noprintZ« je Fin4Green, d. o. o., Zeleni biser 6, 6230 Postojna (v nadaljevanju organizator).

(2) V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe.

(3) Nagradna igra poteka od 23. 6. 2020 do vključno 6.7.2020 do 24.00 ure. Pravila in pogoji nagradne igre so objavljeni na spletni strani https://www.noprintz.si/.

POGOJI SODELOVANJA

2. člen

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

(2) K nagradni igri lahko posamezniki sodelujejo z oddano prijavo na noprintZ spletni strani. Prijava poteka na način, da v objavljen obrazec posameznik vpiše naslednje podatke: ime, priimek, e-mail naslov, regijo bivanja ter označi starostno kategorijo. Prijava in sodelovanje v nagradni igri je brezplačno.

(3) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni aktivnosti. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:
• strošek dostopa do interneta;
• strošek prenosa podatkov z interneta;
• strošek prevoza do izbrane trgovine za testiranje

(4) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Fin4Green d.o.o. ali njihovi ožji družinski člani.

(6) Vsak posameznik lahko k nagradni igri pristopi le enkrat.

POTEK NAGRADNE IGRE TESTIRANJA

3. člen

Nagradna igra se organizira z namenom sodelovanja pri testiranju aplikacije noprintZ.
Na FB in LI strani noprintZ se v obdobju med 23.6. in 6. 7. objavi povabilo, da k sodelovanju vabimo 30 posameznikov, ki želijo preizkusiti mobilno aplikacijo noprintZ. Na podlagi prejetih prijav se bo izvedlo žrebanje s pomočjo računalniškega programa, ki vsem sodelujočim, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, omogoča enake možnosti, da so izžrebani.

Izžrebanci bodo aplikacijo testirali v dveh fazah
1. Faza: testiranje funkcionalnosti aplikacije (registracija, prijava, dodajanje ročnih računov, analiza, dodajanje garancij, dizajn).
2. Faza: testiranje uporabniške izkušnje na prodajnem mestu (kako poteka na prodajnem mestu prejemanje e-računa, analiza podatkov)

Vsi izžrebanci, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo prejeli darilno kartico Mana v vrednosti 20 € po opravljeni 1. fazi testiranja.
Po preteku 1. faze in nato 2. faze testiranja bodo izžrebanci na svoj elektronski naslov prejeli anketni vprašalnik o testirani aplikaciji noprintZ. Anketni vprašalnik je anonimen. Organizator bo rezultate in komentarje iz ankete uporabil za izboljšanje uporabniške izkušnje aplikacije noprintZ, za objavo komentarjev na spletni strani noprintZ in noprintZ socialnih omrežjih.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

4. člen

(1) Nagradna igra poteka od 23. 6. 2020 do vključno 6.7.2020 do 24.00 ure.

(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Spletni strani noprintZ.

(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

 Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
• udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
• je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
• udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali Facebook Profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;
• v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo izvajanje nagradne igre. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njimi povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja pri nagradnem vprašanju in ovadeni zaradi povzročitve škode. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

(4) V kolikor udeleženec za namen testiranja predloži skice, risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre.

(5) S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

NAGRADE

5. člen

(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

(2) Organizator bo v okviru nagradne igre podelil: 30x darilna kartica v vrednosti 20 € v trgovinah Mana.

(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

ŽREBANJE NAGRAD

6. člen

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.
(2) Žrebanje nagrad bo potekalo 13. 7. 2020 na sedežu organizatorja.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

7. člen

(1) Nagrajenec bo obvestilo o žrebanju in poteku testiranja prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne aktivnosti v prijavni obrazec.

(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na noprintZ spletni strani

(3) Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani noprintZ najkasneje v petih dneh po žrebanju nagrad.

(4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

8. člen

(1) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko. Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(2) Organizator s pisnim pozivom iz odstavka (1) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec. Če nagrajenec v določenem roku, ki ga prejme v elektronskem obvestilu, nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.

(3) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade. Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

9. člen

(1) Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

(2) Osebni podatki udeležencev se bodo obdelovali izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, ter se brez izrecne privolitve udeležencev nagradne igre ne bodo posredovali tretjim osebam oziroma uporabili v druge namene, razen če tako določajo veljavni predpisi.

(3) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:
• elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
• ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
• kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);

(4) Vsak posamezni udeleženec ima možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

(5) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

(6) Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila ter odgovorni za dostavo nagrad.

(7) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošlje brezplačna obvestila vezana na nagradno igro, testiranje aplikacije prek elektronske pošte iz 1. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

(8) Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, je opredeljenih v Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na: https://www.noprintz.si/documents/politika-zasebnosti.pdf.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

10. člen

(1) Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu. Organizator ne odgovarja za morebitno nedelovanje Facebook spletne strani ali aplikacije, na kateri poteka posamezno nagradno vprašanje, zaradi višje sile oziroma dogodkov, ki so zunaj organizatorjevega nadzora. Facebook na noben način ni vključen v nagradno vprašanje in ga na noben način ne sponzorira, podpira ali organizira.

(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.(3) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

(4) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@noprintz.si.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@noprintz.si

Postojna, 23.6.2020

Fin4Green d.o.o.

Copyright © 2017-2022 Fin4Green d.o.o.